Bridion

Bridion Chống chỉ định

sugammadex

Nhà sản xuất:

Patheon

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme (MSD)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in