Bridion

Bridion Mô tả

sugammadex

Nhà sản xuất:

Patheon

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme (MSD)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dung dịch trong suốt, không màu đến màu vàng nhạt.
pH từ 7-8 và độ thẩm thấu từ 300-500 mOsm/kg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in