Bridion

Bridion Tương kỵ

sugammadex

Nhà sản xuất:

Patheon

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme (MSD)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không nên trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác ngoại trừ những thuốc được nêu trong phần Cảnh báo và thận trọng - ''Thận trọng đặc biệt khi loại bỏ và xử lý khác''. Đã ghi nhận tính tương kỵ vật lý với verapamil, ondansetron và ranitidine.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in