Bromhexin Actavis

Bromhexin Actavis Quá liều

bromhexine

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có báo cáo về quá liều thuốc này. Trong trường hợp quá liều, có thể rửa dạ dày, và điều trị triệu chứng nếu cần.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in