Bromperidol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Schizophrenia, Psychoses
Adult: Long-term therapy: Up to 300 mg every 4 wk via deep inj.
Elderly: Dose reduction may be needed.

Oral
Psychoses, Schizophrenia
Adult: 1-15 mg daily, up to 50 mg daily.
Elderly: Dose reduction may be needed.
Suy thận
Dose reduction may be needed.
Chống chỉ định
Coma; CNS depression; pheochromocytoma; bone marrow suppression. Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Hepatic or renal impairment; history of jaundice; CV disease; angle-closure glaucoma; diabetes mellitus; hyperthyroidism; Parkinson's disease; epilepsy, depression, myasthenia gravis; prostatic hypertrophy; severe resp disease; blood dyscrasias. May precipitate coma, affect driving; elderly.
Tác dụng không mong muốn
Alter temp regulation; neuroleptic malignant syndrome; CNS effects (extrapyramidal effects); GI disturbances; nasal congestion; antimuscurinic symptoms; CV symptoms, endocrine effects; blood dyscrasias; photosensitization, contact sensitization and rashes; jaundice; corneal and lens opacities; purplish pigmentation of skin, cornea, conjunctiva and retina.
Tương tác
ACE inhibitors, α-blockers, amantadine, general anaesthetics, angiotensin-II receptor antagonists, antiarrhythmics, tricyclic antidepressants, anxiolytics and hypnotics, apomorphine, artemether with lumefantrine, barbiturates, bromocriptine, cabergoline, calcium-channel blockers, carbamazepine, cimetidine, ethosuximide, levodopa, lisuride, memantine, methyldopa, metoclopramide, opioid analgesics, oxcarbazepine, pergolide, phenytoin, pramipexole, primidone, ritonavir, ropinirole, sibutramine, sympathomimetics, terfenadine, tetrabenazine, tramadol, valproate.
Potentially Fatal: Encephalothic syndrome with concomitant use of lithium.
Tác dụng
Description: Bromperidol has properties similar to those of haloperidol. It is used in the treatment of schizophrenia and other psychoses.
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bromperidol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in