Buclizine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Prophylaxis of motion sickness
Adult: As hydrochloride: 25 or 50 mg given 30 min before travelling, repeated after 4-6 hr, if necessary.

Oral
Pruritic skin disorders
Adult: As hydrochloride: 25-50 mg daily.

Oral
Nausea and vomiting
Adult: As hydrochloride: 25 or 50 mg tid.

Oral
Migraine
Adult: As hydrochloride: 12.5 mg taken as soon as symptoms arise.
Child: 10-14 yr: 6.25 mg at the start of the symptoms. >14 yr: follow adult dose.
Cách dùng
Should be taken with food. Take w/in 30 min before meals.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; neonates.
Thận trọng
Driving or operating machinery; open-angle glaucoma; urinary retention; prostatic hyperplasia, pyloroduodenal obstruction, epilepsy; renal and hepatic impairment; pregnancy.
Phản ứng phụ
Drowsiness, dizziness, incoordination; blurred vision; urinary retention; vomiting; rash; dry mouth; headache, nausea, epigastric pain, wt gain and diarrhoea.
Tương tác
Potentially Fatal: Effect of alcohol, sedatives and other CNS depressants potentiated.
Tác dụng
Description: Buclizine is a piperazine antihistamine with antimuscarinic and moderate sedative properties. It is used mainly for its antiemetic action and in the treatment of migraine in combination with analgesics.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Buclizine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in