Buflomedil


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Cerebrovascular and peripheral vascular disease
Adult: Up to 100 mg daily.

Intravenous
Cerebrovascular and peripheral vascular disease
Adult: Up to 200 mg daily by slow IV Inj or up to 400 mg daily by IV infusion.

Oral
Cerebrovascular and peripheral vascular disease
Adult: 300-600 mg daily.
Thận trọng
May affect ability to drive or operate machinery. Renal or hepatic impairment.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, headache, vertigo, syncope, rash, pruritus, paraesthesia, cephalea, lightheadednesss, dizziness, itching, flushing.
Quá liều
Overdosage may lead to tachycardia, severe hypotension and convulsions.
Tương tác
Synergism with antihypertensives.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Buflomedil enhances RBC deformibility, muscle cell metabolism as well as platelet inhibition, thus bringing about vasodilating effects.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract; plasma concentrations peaked at 1.5-4 hr after oral admin.
Distribution: Widely distributed. Plasma proetin binding: Dose-dependent and ranges from 60-80%.
Metabolism: Metabolised hepatically.
Excretion: Elimination half-life: 2-3 hr. Mainly excreted in the urine as unchanged drug and metabolites.
Phân loại MIMS
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Buflomedil từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Beefumethil
 • Beejetil
 • Bromagin
 • Bufidin
 • Buflomedil Hydrochloride (Danapha)
 • Buflow
 • Buvasodil
 • Comlin
 • Dezoler
 • Flomed Injection
 • Flomid Tab
 • Fomedil
 • Fonzylane
 • Haco
 • Inbionetpondil
 • Medimedil
 • Meprodil
 • Morevit-S
 • Neffrole Tablet
 • New Bumedil
 • Thebudile
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in