Buformin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Type 2 diabetes mellitus
Adult: Up to 300 mg daily.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Diabetic coma; ketoacidosis; severe infection; trauma; other severe infections where buformin is unlikely to control the hyperglycaemia; renal or hepatic impairment; heart failure; recent MI; dehydration; alcoholism; conditions likely to predispose to lactic acidosis.
Thận trọng
Stop treatment temporarily 48 hrs before examinations using contrast media. Monitor renal function throughout therapy. Annual monitoring of vit B12 concentrations during long-term treatment.
Tác dụng không mong muốn
Anorexia; nausea; diarrhoea; hypoglycaemia; metallic taste; wt loss.
Potentially Fatal: Lactic acidosis.
Tương tác
Drugs that may impair renal function. Increased risk of lactic acidosis and hypoglycaemia with alcohol. Other hypoglycaemics; hyperglycaemics.
Tác dụng
Description: Buformin delays absorption of glucose from the GI tract, increases insulin sensitivity and glucose uptake into cells and inhibits hepatic gluconeogenesis.
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Buformin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in