Buphenine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Cerebrovascular and peripheral vascular disease
Adult: 3-12 mg 3-4 times/day, up to 90 mg/day.
Chống chỉ định
MI, hyperthyroidism, paroxysmal tachycardia, severe angina.
Thận trọng
Peptic ulcers, tachyarrhythmias, uncompensated CCF. Pregnancy and lactation.
Phản ứng phụ
Trembling, nervousness, weakness, dizziness, palpitations, nausea, vomiting, anaemia.
Tác dụng
Description: Buphenine is a sympathomimetic that produces peripheral vasodilatation via stimulation of beta-adrenoceptors. It also acts directly on the arteries and arterioles of the skeletal muscles. It also suppresses uterine contractility thereby preventing premature labour.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Buphenine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in