Butenafine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Skin fungal infections
Adult: As 1% cream: Tinea pedis: Apply to affected skin between and around the toes bid for 7 days or once daily for 4 wk. Tinea corporis and tinea cruris: Apply to affected area once daily for 2 wk. Tinea versicolor: Apply to affected area and surrounding skin once daily for 1-2 wk.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to butenafine.
Thận trọng
Patients w/ allylamine antifungal (e.g. terbinafine, naftifine) hypersensitivity. Not intended for the treatment of scalp or nail infections.
Tác dụng không mong muốn
Burning/stinging sensation, contact dermatitis, erythema, pruritus, skin irritation.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid contact w/ eyes or other mucous membranes. Avoid occlusive dressings.
Chỉ số theo dõi
Perform direct microscopic examination of infected superficial epidermal tissue in potassium hydroxide (KOH) soln or culture examination using appropriate medium prior to initiation of treatment.
Tác dụng
Description: Butenafine, a benzylamine antifungal, inhibits the enzyme squalene monooxygenase, thus decreasing sterol biosynthesis w/ subsequent weakening of fungal cell membranes.
Pharmacokinetics:
Absorption: Minimal systemic absorption. Time to peak serum concentration: 6-15 hr.
Metabolism: Metabolised hepatically via hydroxylation.
Excretion: Elimination half-life: Biphasic: 35 hr; >150 hr.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Butenafine

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Butenafine, CID=2484, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butenafine (accessed on Jan. 22, 2020)

Bảo quản
Store between 5-30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D01AE23 - butenafine ; Belongs to the class of other antifungals for topical use.
Tài liệu tham khảo
Anon. Butenafine. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 12/08/2016.

Buckingham R (ed). Butenafine Hydrochloride. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 12/08/2016.

Lotrimin Ultra Athletes Foot Cream (Bayer Healthcare LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 12/08/2016.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Butenafine Hydrochloride (Topical). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 12/08/2016.

Mentax Cream (Mylan Pharmaceuticals Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 12/08/2016.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Butenafine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Fintop
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in