Butizide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Oedema
Adult: 5-10 mg daily, may be used with other diuretics.

Oral
Hypertension
Adult: 2.5-7.5 mg daily, may be used with other antihypertensives.
Chống chỉ định
Severe hepatic impairment and renal decompensation. Addison's disease.
Thận trọng
Existing fluid and electrolyte disturbances, patients who are at risk from changes in fluid and electrolytes. DM, hypercholesterolaemia, SLE, may precipitate gout.
Tác dụng không mong muốn
Orthostatic hypotension, Photosensitivity, hypokalaemia, anorexia, epigastric distress.
Tương tác
Concurrent use with colestipol and cholestyramine may reduce absorption of butizide. Ciclosporin can potentiate the risk of renal toxicity and gout. Efficacy may be reduced by NSAIDs. May enhance toxicity of cardiac glycosides and risk of arrhythmias associated with drugs that prolong QT interval. May increase neuromuscular blocking action of competitive neuromuscular blockers e.g. atracurium. Hypokalaemic effect may be potentiated by corticosteroids, corticotropin, β2 agonists, carbenoxolone, amphotericin B or reboxetine. Concurrent use with lithium may lead to lithium toxicity.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Butizide is a thiazide diuretic that works by inhibiting sodium reabsorption in the distal tubules, resulting in increased excretion of sodium and water as well as potassium and hydrogen ions. It is used in the treatment of oedema and hypertension.
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Butizide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in