Butoconazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Vaginal
Vulvovaginal candidiasis
Adult: As 2% cream: Apply approx 5 g intravaginally for 3 consecutive nights or as a single dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Women w/ recurrent infections or those having 1st-time vag yeast infection. Childn <12 yr. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Vulvovaginal burning, itching, soreness and swelling, pelvic or abdominal pain or cramping. Severe reversible thrombocytopenia. Rarely, headache, urinary frequency and burning, vulvovaginal discharge, irritation, stinging and odor.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
May weaken latex or rubber products (e.g. condoms, vag contraceptive diaphragms), do not use w/in 72 hr of treatment. Avoid contact w/ eyes.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Butoconazole, a synthetic azole antifungal, is usually fungistatic in action but may have growth phase-dependent fungicidal activity at high concentrations or against very susceptible organisms. It exerts its fungistatic activity by interfering w/ ergosterol synthesis and altering cellular membranes. It also has some antibacterial activity against gm+ve organisms.
Pharmacokinetics:
Absorption: Approx 5% is absorbed after vag use.
Excretion: Plasma half-life: 21-24 hr.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Butoconazole

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Butoconazole, CID=47472, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butoconazole (accessed on Jan. 22, 2020)

Bảo quản
Store between 15-30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Tài liệu tham khảo
Anon. Butoconazole. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 21/07/2014.

Buckingham R (ed). Butoconazole Nitrate. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 21/07/2014.

Gynazole Cream (Ther-Rx Corporation). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 21/07/2014.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Butoconazole Nitrate (Vaginal). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 21/07/2014.

Wickersham RM. Butoconazole Nitrate. Facts and Comparisons [online]. St. Louis, MO. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://www.wolterskluwercdi.com/facts-comparisons-online/. Accessed 21/07/2014.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Butoconazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Gynofort
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in