Canrenone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hepatic diseases, Hypertension, Refractory oedema associated with heart failure
Adult: 50-200 mg daily. Up to 300 mg daily may be required in some patients.
Chống chỉ định
Hyperkalemia, hyponatremia, Addison's disease, severe renal impairment, pregnancy, lactation.
Thận trọng
Elderly, DM, renal or hepatic impairment, porphyria, patients likely to develop acidosis. Monitor serum electrolytes and blood-urea-nitrogen.
Tác dụng không mong muốn
Headache, drowsiness, GI disturbances, ataxia, mental confusion, skin rashes, gynecomastia, breast enlargement, hirsutism, deepening of the voice, menstrual irregularities, impotence, mild acidosis, lethargy, hyperkalaemia (discontinue), hyponatraemia, hepatotoxicity, osteomalacia, blood disorders.
Tương tác
Potassium supplements, other potassium-sparing diuretics, ACE inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, trilostane. Lithium, thiazides, chlorpropamide, other antihypertensives, noradrenaline. Reduce ulcer-healing properties of carbenoxolone.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Transient increases in blood-urea-nitrogen concentrations.
Tác dụng
Description: Canrenone acts on the distal portion of the renal tubule as a competitive antagonist of aldosterone. It increases sodium and water excretion and reduces potassium excretion.
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Canrenone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in