Carbenoxolone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastro-oesophageal reflux disease
Adult: 20 mg tid.

Topical/Cutaneous
Mouth ulceration
Adult: Apply 2% gel 4 times daily.
Chống chỉ định
Hypokalaemia; cardiac failure and in those receiving cardiac glycosides. Pregnancy, elderly, child <3 yrs.
Thận trọng
Cardiac disease, hypertension, impaired hepatic or renal function.
Tác dụng không mong muốn
Sodium and water retention, hypokalaemia.
Tương tác
Antagonism with amiloride and spironolactone. Exacerbates hypokalaemia associated with diuretics.
Potentially Fatal: Risk of toxicity with digitalis glycosides.
Tác dụng
Description: Carbenoxolone is a synthetic derivative of glycyrrhizinic acid (a constituent of liquorice). It acts by protecting the mucosal barrier from acid-pepsin attack and increasing mucosal mucin production.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absobed in the GI tract, mainly from the stomach.
Distribution: Highly bound to plasma proteins.
Excretion: Mainly excreted in the faeces via the bile.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét / Thuốc dùng trong viêm & loét miệng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Carbenoxolone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in