Carbomer


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Dry eye
Adult: As 0.2-0.3% gel: Instill 1 drop into the conjunctival fold of affected eye 3-4 times daily or as required, depending upon the severity of condition.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Blurred vision, eyelid margin crusting, corneal irritation, increased lacrimation; periorbital and conjunctival oedema; ocular discomfort, pain, pruritus, and hyperaemia; contact dermatitis.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Remove contact lenses prior to application. This drug may cause transient blurring of vision, if affected, do not drive or operate machinery.
Tác dụng
Description: Carbomer is a polymer of acrylic acid cross-linked w/ polyalkenyl ethers of sugars and polyalcohols. It is used as a tear substitute in the management of dry eyes. Additionally, it is used as suspending agent, gel base, emulsifier, and binding agent in pharmaceutical manufacturing.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorption is negligible in ocular tissues.
Distribution: Rapidly spreads over the conjunctiva and cornea forming a lubricating film w/ prolonged contact time.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc bôi trơn nhãn cầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Carbomer từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Lacrinorm
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in