Cataflam

Cataflam Trình bày

diclofenac

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao đường: hộp 1 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in