Cefatrizine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Susceptible infections
Adult: 500 mg bid.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to cephalosporins.
Thận trọng
Hypersensitivity to penicillins; renal impairment; porphyria. Monitor renal and hematologic status. Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Nausea; vomiting; diarrhoea; hypersensitivity reactions; nephrotoxicity; convulsions; CNS toxicity; pseudomembranous colitis; hepatic dysfunction; haematologic disorders; pain at Inj site (IM); thrombophloebitis (IV infusion); superinfection with prolonged use.
Tương tác
Renal excretion delayed by probenecid. Decreases contraceptive effect of estrogen-containing oral contraceptives.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Positive direct antiglobulin Coombs' test; falsely high values with Jaffe method of measuring creatinine concentrations; +ve reactions for false glucose using copper-reduction reactions; transient increases in liver enzyme values.
Tác dụng
Description: Cefatrizine inhibits final cross-linking stage of peptidoglycan production thus inhibiting bacterial cell wall synthesis. It has excellent activity against gram-positive cocci except enterococci at minimal inhibitory concentrations <1 mcg/ml.
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cefatrizine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Cefaperos
  • Cerotzine
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in