Cefimed

Cefimed Trình bày

cefixime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: hộp 2 vỉ x 4 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in