Cefubi-100 DT

Cefubi-100 DT Chống chỉ định

cefpodoxime

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Người có tiền sử quá mẫn với cefpodoxim, các loại cephalosporin khác hay bất kỳ kháng sinh beta-lactam khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in