Cefubi-100 DT

Cefubi-100 DT Dược lực học

cefpodoxime

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Cefpodoxim là kháng sinh cephalosporin thế hệ 3.
Mã ATC: J01DD13.
Dược lý và cơ chế tác dụng
Cefpodoxim là kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Cefpodoxim bền vững với beta-lactamase do các vi khuẩn gram âm và gram dương tạo ra. Tác dụng kháng khuẩn của cefpodoxim thông qua sự ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn nhờ sự acyl hóa các enzym transpeptidase gắn kết màng; điều này ngăn ngừa sự liên kết chéo của các chuỗi peptidoglycan cần thiết cho độ mạnh và độ bền của tế bào vi khuẩn.
Phổ kháng khuẩn bao gồm Staphylococcus aureus ngoại trừ Staphylococci đề kháng methicillin, Streptoccocus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiaeStreptococcus spp. khác (Nhóm C, F, G). Các vi khuẩn Gram âm nhạy cảm với cefpodoxim bao gồm các chủng sinh beta-lactamase và không sinh beta-lactamase của H. influenzae, H. para-influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoea, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeriCitrobacter diversus. Cefpodoxim cũng hiệu quả đối với Peptostreptococcus spp.
Cefpodoxim ít tác dụng trên Proteus vulgaris, Enterobacter, Serratia marcesensClostridium perfringens, đôi khi kháng hoàn toàn. Các tụ cầu vàng kháng methicilin, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., Clostridium difficile, Bacteroides fragilis, Listeria, Mycoplasma pneumoniae, ChlamydiaLegionella pneumophili thường kháng hoàn toàn các cephalosporin.
Cơ chế kháng thuốc:
- Sự thay đổi tính thấm vách ngăn tế bào của vi khuẩn gram âm.
- Sự thay đổi của penicillin gắn kết với protein (PBPs).
- Sự sản sinh ra β-lactamase.
- Sự đào thải của vi khuẩn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in