Cefubi-100 DT

Cefubi-100 DT Trình bày/Đóng gói

cefpodoxime

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén phân tán: hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in