Cefubi-100 DT

Cefubi-100 DT Tác dụng không mong muốn

cefpodoxime

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Phản ứng bất lợi của thuốc được liệt kê theo hệ thống cơ quan và tần suất. Các tần suất được định nghĩa là:
· Rất thường gặp (≥1/10)
· Thường gặp (≥1/100 đến <1/10)
· Ít gặp (≥1/1.000 đến <1/100)
· Hiếm gặp (≥1/10.000 đến <1/1.000)
· Rất hiếm gặp (<1/10.000), chưa biết (không thể ước lượng được dữ liệu sẵn có).
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in