CellCept

CellCept Mô tả

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
CellCept dạng viên nang: viên nang dài, xanh lơ/nâu, có dòng chữ “CellCept 250” màu đen ở vỏ nang và logo công ty ở thân nang.
CellCept dạng viên nén: viên dẹt, hai đầu tròn, có màu đỏ nhạt, dòng chữ “CellCept 500” màu đen ở một mặt và logo công ty ở mặt kia.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in