NEW
CellCept

CellCept Trình bày/Đóng gói

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang: hộp 10 vỉ x 10 viên.
Viên nén: hộp 5 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in