CellCept

CellCept Trình bày/Đóng gói

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

F. Hoffmann-La Roche

Nhà phân phối:

Sang Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dạng
CellCept Viên nang 250 mg
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Dạng
CellCept Viên nén 500 mg
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in