CellCept

CellCept Bảo quản

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Viên nang CellCept: Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 25oC, bảo quản trong chính hộp thuốc gốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in