Cerebrolysin

Cerebrolysin Mô tả

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Cerebrolysin là dạng peptid sản xuất bằng phương pháp cắt đoạn bởi enzym dựa trên công nghệ sinh học đã được chuẩn hoá. Cerebrolysin được sản xuất từ protein não lợn được tinh chế. Dạng dung dịch của Cerebrolysin dùng để tiêm hoặc truyền, không chứa protein, lipit hoặc các hợp chất có tính kháng nguyên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in