Cerebrolysin

Cerebrolysin Cảnh báo

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Cảnh báo
* Người bệnh suy thận nặng không nên dùng Cerebrolysin.
* Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Những thử nghiệm lâm sàng về Cerebrolysin cho thấy thuốc này không có ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in