Cetylpyridinium chloride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Mouth/Throat
Sore throat
Adult: As 0.025% liquid: Gargle with 15 mL of undiluted liquid bid or tid. Do not swallow.
Child: >6 years Same as adult dose.

Mouth/Throat
Antiseptic, Mouth infections, Oral hygiene
Adult: As mouthwash: Rinse mouth with 15 mL or 20 mL for 30 seconds bid or tid. Do not swallow.
Child: ≥6 years Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Minor, superficial skin wounds, Superficial burns
Adult: As 0.025% liquid: Apply undiluted liquid onto the affected area.
Child: Same as adult dose.
Tương kỵ
Incompatible with anionic surfactants (e.g. soaps).
Thận trọng
Children.
Tác dụng không mong muốn
Gastrointestinal disorders: Dental or tongue discolouration, mouth irritation.
Immune system disorders: Hypersensitivity reactions.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Do not use over extensive areas of the body or use for prolonged periods. Avoid contact with eyes.
Quá liều
Symptoms: Accidental ingestion of large quantities may result in pain, nausea, vomiting, diarrhoea, slurred speech, euphoria, muscle incoordination, impaired consciousness, coma, and hypoglycaemia in children. Management: Supportive treatment. Perform gastric aspiration and lavage. Administer oral or IV glucose for hypoglycaemia in children.
Tác dụng
Description: Cetylpyridinium chloride, a quaternary cationic antiseptic with activity against both gram-positive and gram-negative organisms.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Cetylpyridinium chloride_01

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 31239, Cetylpyridinium chloride. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cetylpyridinium-chloride. Accessed Aug. 25, 2020.

Bảo quản
Store below 30°C. Protect from light.
Phân loại MIMS
Thuốc dùng trong viêm & loét miệng / Thuốc khử trùng & sát trùng da
Tài liệu tham khảo
Advanced Guard Rinse (H-E-B). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 06/08/2020.

Alcohol Free Antiseptic Mouthwash (Rite Aid). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 06/08/2020.

Anon. Cetylpyridinium. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 06/08/2020.

Buckingham R (ed). Cetylpyridinium Chloride. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 06/08/2020.

First Aid Antiseptic Liquid or Antiseptic Liquid (The Boots Company PLC). MHRA. https://products.mhra.gov.uk/. Accessed 06/08/2020.

Therabreath Healthy Gums Oral Rinse (Dr. Harold Katz, LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 06/08/2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cetylpyridinium chloride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in