Chlortetracycline


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Ocular infections
Adult: Apply thin strip (approximately 1 cm) of 1% oint to the conjunctiva every 2-4 hrs or more frequently.
Child: Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Minor skin infections
Adult: Apply 3% oint to affected area 1-2 times/day.
Child: Same as adult dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; systemic lupus erythematosus; severe renal impairment; pregnancy, lactation; child ≤12 yrs.
Thận trọng
Myasthenia gravis; avoid direct sunlight; elderly; hepatic impairment.
Tác dụng không mong muốn
Hypersensitivity and photosensitivity reactions; abnormal pigmentation of the eye; myopia.
Tương tác
Preparations containing divalent and trivalent cations; Na bicarbonate, colestipol; kaolin-pectin; potentially hepatotoxic drugs; diuretics, methoxyflurane; other potentially nephrotoxic drugs; oral anticoagulants; atovaquone; thiomersal (ocular inflammation); OC (decrease effect); retinoids (increased risk of benign intracranial hypertension).
Potentially Fatal: Increased toxic effects of ergot alkaloids and methotrexate.
Tương tác với thức ăn
Dairy and milk products.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with determination of urinary catecholamines or glucose. Increase in liver enzyme values.
Tác dụng
Description: Chlortetracycline prevents the binding of aminoacyl transfer RNA, thus inhibiting protein synthesis and cell growth. It has a broad spectrum of antimicrobial activity which includes chlamydias, rickettsias, spirochetes, many aerobic and anaerobic gm-ve and gm+ve pathogenic bacteria and some protozoa.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn & khử trùng mắt / Thuốc kháng sinh dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Chlortetracycline từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in