Cilnidipine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: 5-10 mg once daily, increase to 20 mg once daily if necessary.
Chống chỉ định
Cardiogenic shock; recent MI or acute unstable angina; severe aortic stenosis.
Thận trọng
Hypotension, poor cardiac reserve, heart failure. Sudden withdrawal may exacerbate angina. Discontinue in patients who experience ischemic pain following administration. Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Dizziness; flushing; headache; hypotension; peripheral oedema; tachycardia; palpitations; GI disturbances; increased micturition frequency; lethargy; eye pain; depression; ischaemic chest pain; cerebral or myocardial ischaemia; transient blindness; rashes; fever; abnormal liver function; gingival hyperplasia; myalgia; tremor; impotence.
Tương tác
Other antihypertensives; aldesleukin; antipsychotics that cause hypotension; may modify insulin and glucose responses; quinidine; carbamazepine; phenytoin; rifampicin; cimetidine; erythromycin.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Falsely elevated spectrophotometric values of urinary vanillylmandelic acid.
Tác dụng
Description: Cilnidipine is a dihydropyridine calcium-channel blocker. It inhibits cellular influx of calcium, thus causing vasodilatation. It has greater selectivity for vascular smooth muscle. It has little or no action at the SA or AV nodes and -ve inotropic activity is rarely seen at therapeutic doses.
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cilnidipine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Cinalong
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in