Cimetropium bromide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastrointestinal tract spasm
Adult: 50 mg bid-tid. May also be given via rectal suppository.
Chống chỉ định
Prostatic enlargement, paralytic ileus or pyloric stenosis.
Thận trọng
Caution when used in patients with diarrhoea or fever. Thyrotoxicosis, heart failure and in cardiac surgery. Children, elderly. Not advisable for use in angle-closure glaucoma.
Tác dụng không mong muốn
Mouth dryness, reduced bronchial secretions, pupil dilatation with loss of accommodation and photophobia. Skin flushing and dryness, transient bradycardia followed by tachycardia, with palpitations and arrhythmias, and micturition difficulty, as well as reduction in tone and motility of the GI tract resulting in constipation.
Tương tác
Effects may be enhanced when used with drugs with antimuscarinic properties e.g. amantadine, some antihistamines, phenothiazines and TCAs. May antagonise the GI effects of cisapride, domperidone and metoclopramide.
Tác dụng
Description: Cimetropium bromide is a quaternary ammonium antimuscarinic. It has been used as an antispasmodic in the treatment of GI disorders
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cimetropium bromide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in