Cinoxacin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Urinary tract infections
Adult: Treatment: 500 mg bid. Prophylaxis: 500 mg daily at bedtime as a single dose.
Suy thận
Avoid use or use in reduced dose.
Cách dùng
May be taken with or without food. Take consistently w/ or w/o meals.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; severe renal impairment; pregnancy, lactation; babies <3 mth, child, adolescent; convulsive conditions.
Thận trọng
G6PD deficiency; impaired renal or hepatic function; exposure to strong sunlight; porphyria. Monitor blood counts, renal and hepatic function if treatment is >2 wk Arthralgia (discontinue).
Tác dụng không mong muốn
Hypersensitivity reactions; nausea, vomiting, diarrhoea; abdominal pain; neurological effects; toxic psychoses or convulsions; skin reactions; tendon damage; hepatic effects.
Potentially Fatal: Auto-immune haemolytic anaemia (elderly).
Tương tác
Probenecid, ciclosporin, oral anticoagulants, NSAIDS, xanthines; nitrofurantoin.
Potentially Fatal: High-dose IV melphalan in child.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
False-positive results in urinary glucose tests using copper reduction method.
Tác dụng
Description: Cinoxacin inhibits DNA gyrase activity thus interfering with bacterial DNA replication. It is active against gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa, gram-positive bacteria and anaerobes are not susceptible.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly and almost completely absorbed after oral admin.
Distribution: >60% bound to plasma proteins.
Metabolism: Metabolised hepatically.
Excretion: Renally excreted; >95% of a dose is recovered in the urine within 24 hr.
Phân loại MIMS
Quinolon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cinoxacin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in