Clebopride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Nausea and vomiting, Prokinetic agent
Adult: As malate: 500 mcg tid.
Child: As malate: 15-20 mcg/kg tid.

Parenteral
Nausea and vomiting, Prokinetic agent
Adult: For acute symptoms: As malate: IV/IM: 0.5-1 mg.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach. Take 30 min before meals.
Chống chỉ định
GI haemorrhage, obstruction, perforation or immediately after surgery. Patients with pheochromocytoma.
Thận trọng
Impaired renal function, epilepsy, Parkinson's disease; history of depression. May impair ability to drive or operate machinery. Children, young patients, elderly.
Tác dụng không mong muốn
Extrapyramidal symptoms; restlessness, drowsiness, diarrhoea; hypotension, hypertension, dizziness, headache, depression; galactorrhoea.
Potentially Fatal: Neuroleptic malignant syndrome.
Tương tác
Other centrally active drugs and those with extrapyramidal effects. Increased toxicity with lithium. Antagonism of GI effects with antimuscarinics and opioid analgesics. May affect absorption of other drugs.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Transient increased in plasma-aldosterone concentration.
Tác dụng
Description: Clebopride is a substituted benzamide with prokinetic and antiemetic properties.
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Clebopride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in