Clofedanol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Cough suppressant
Adult: 25 mg 3-4 times daily.
Child: 2-6 yr: 12.5 mg 3-4 times daily; 6-12 yr: 12.5-25 mg 3-4 times daily.
Thận trọng
Not indicated for use in productive cough with presence of mucus or phlegm. May cause drowsiness; caution when driving or operating machinery.
Tác dụng không mong muốn
Drowsiness, dizziness, blurred vision, nausea, vomiting, dry mouth.
Tương tác
May enhance effects of alcohol, CNS depressants (e.g. antihistamines, sedatives, tranquilizers, barbiturates, narcotic analgesics, and anaesthetics) and CNS stimulants such as appetite suppressants and caffeinated beverages.
Tương tác với thức ăn
Avoid alcohol and consumption of large amount of caffeine-containing beverages.
Tác dụng
Description: Clofedanol is a centrally-acting antitussive agent for treatment of nonproductive cough. It is used to relieve cough due to minor throat or bronchial irritation.
Bảo quản
Store at room temperature. Do not freeze. Protect from heat, moisture, and direct sunlight.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Clofedanol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in