Clopistad

Clopistad Mô tả

clopidogrel

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, bao phim màu hồng, hai mặt khum, một mặt có khắc số “75”, một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in