Combigan

Combigan

brimonidine + timolol

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi mL: Brimonidin tartrat 2 mg, timolol 5 mg.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân loại ATC
S01ED51 - timolol, combinations ; Belongs to the class of beta blocking agents. Used in the treatment of glaucoma.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Combigan Dung dịch nhỏ mắt
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in