Cosyrel

Cosyrel

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa tóm tắt
Thành phần
Mỗi viên: Bisoprolol fumarat 5 mg, perindopril arginin 5 mg hoặc Bisoprolol fumarat 5 mg, perindopril arginin 10 mg.
Cách dùng
Nên dùng lúc bụng đói.
Phân loại ATC
C09BX02 - perindopril and bisoprolol ; Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Cosyrel viên nén bao phim 5 mg/5 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Dạng bào chế
Cosyrel viên nén bao phim 5 mg/10 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in