Cosyrel

Cosyrel Thành phần

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên COSYREL 5mg/5mg: bisoprolol fumarat 5 mg (tương đương bisoprolol 4,24 mg), perindopril arginin 5 mg (tương đương perindopril 3,395 mg).
Mỗi viên COSYREL 5mg/10mg: bisoprolol fumarat 5 mg (tương đương bisoprolol 4,24 mg), perindopril arginin 10 mg (tương đương perindopril 6,790 mg).
Mỗi viên COSYREL 10mg/5mg: bisoprolol fumarat 10 mg (tương đương bisoprolol 8,49 mg), perindopril arginin 5 mg (tương đương perindopril 3,395 mg).
Mỗi viên COSYREL 10mg/10mg: bisoprolol fumarat 10 mg (tương đương bisoprolol 8,49 mg), perindopril arginin 10 mg (tương đương perindopril 6,790 mg).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in