Cosyrel

Cosyrel Mô tả

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
COSYREL 5mg/5mg
Viên thuôn dài, màu hồng be, viên nén bao phim 2 lớp có vạch phân chia, dài 8,3 mm và rộng 4,5 mm, khắc ‘
Image from Drug Label Content
’ trên một mặt và ‘5/5’ trên mặt còn lại.
Viên nén có vạch phân chia COSYREL 5mg/5mg có thể được phân chia thành các liều tương đương.
COSYREL 5mg/10mg
Viên thuôn dài, màu hồng be, viên nén bao phim 2 lớp có vạch phân chia, dài 9,8 mm và rộng 5,4 mm, khắc ‘
Image from Drug Label Content
’ trên một mặt và ‘5/10’ trên mặt còn lại.
Viên nén có vạch phân chia COSYREL 5mg/10mg có thể được phân chia thành các liều tương đương.
COSYREL 10mg/5mg
Viên hình trong, màu hồng be, viên nén bao phim 2 lớp, đường kính 7 mm và bán kính cong 12,7 mm, khắc ‘
Image from Drug Label Content
’ trên một mặt và ‘10/5’ trên mặt còn lại.
COSYREL 10mg/10mg
Viên thuôn dài, màu hồng be, viên nén bao phim 2 lớp có vạch phân chia, dài 10 mm và rộng 5,7 mm, khắc ‘
Image from Drug Label Content
’ trên một mặt và ‘10/10’ trên mặt còn lại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in