Cozaar

Cozaar Dược động học

losartan

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu
Sau khi uống, losartan hấp thu tốt và qua chuyển hóa lần đầu tiên tạo chất chuyển hóa acid carboxylic còn hoạt tính và các chất chuyển hóa không có hoạt tính khác. Sinh khả dụng toàn thân của viên nén losartan khoảng 33%. Các nồng độ đỉnh trung bình của losartan và của chất chuyển hóa có hoạt tính đạt được sau khi uống một giờ (với losartan) và 3-4 giờ (với chất chuyển hóa). Không có ảnh hưởng rõ rệt trên lâm sàng tới nồng độ losartan trong huyết tương, khi dùng thuốc cùng bữa ăn bình thường.
Phân bố
Cả losartan và chất chuyển hóa có hoạt tính gắn ≥99% vào protein huyết tương, chủ yếu vào albumin. Thể tích phân bố của losartan là 34 lít. Nghiên cứu trên chuột cống cho thấy losartan qua hàng rào máu não rất kém, có thể là không qua được.
Chuyển hóa
Khoảng 14% liều tiêm tĩnh mạch hoặc liều uống của losartan được chuyển thành chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học. Sau khi uống và tiêm tĩnh mạch losartan kali đánh dấu bằng 14C, chất đánh dấu tuần hoàn trong huyết tương chủ yếu là losartan và chất chuyển hóa có hoạt tính. Sự chuyển hóa tối thiểu của losartan sang chất chuyển hóa có hoạt tính gặp ở khoảng 1% số người nghiên cứu.
Ngoài chất chuyển hóa có hoạt tính, còn có các chất chuyển hóa không có hoạt tính được tạo thành, bao gồm hai chất chính được tạo nên do hydroxyl hóa chuỗi nhánh butyl và một chất chuyển hóa phụ là N-2 tetrazole glucuronide.
Đào thải
Độ thanh lọc huyết tương của losartan là 600mL/phút, của chất chuyển hóa có hoạt tính là 50mL/phút. Độ thanh lọc qua thận của losartan là khoảng 74mL/phút và của chất chuyển hóa có hoạt tính là 26mL/phút. Khi dùng losartan theo đường uống, khoảng 4% liều dùng sẽ đào thải nguyên vẹn qua nước tiểu và khoảng 6% liều dùng sẽ qua nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính. Dược động học của losartan và của chất chuyển hóa là tuyến tính với liều uống losartan kali tới 200 mg.
Sau khi uống, nồng độ của losartan và của chất chuyển hóa có hoạt tính trong huyết tương giảm theo hàm nhiều số mủ với thời gian bán thải cuối cùng khoảng 2 giờ (với losartan) và 9 giờ (với chất chuyển hóa). Với liều mỗi ngày 100 mg, cả losartan và chất chuyển hóa còn hoạt tính đều không tích lũy đáng kể trong huyết tương.
Losartan và chất chuyển hóa đều thải qua mật và nước tiểu. Sau khi uống một liều losartan đánh dấu với 14C, khoảng 35% chất đánh dấu tìm thấy trong nước tiểu, 58% tìm thấy trong phân.
Đặc điểm người bệnh
Ở người bệnh có xơ gan nhẹ và trung bình do nghiện rượu, nồng độ của losartan và của chất chuyển hóa trong huyết tương cao gấp 5 lần (với losartan) và 1,7 lần (với chất chuyển hóa) so với những người nam tình nguyện khỏe mạnh sau khi uống thuốc.
Không thể loại losartan và chất chuyển hóa có hoạt tính khỏi cơ thể bằng thẩm phân máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in