Cozaar

Cozaar Trình bày

losartan

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim 50mg: hộp 2 vỉ x 14 viên, 100mg: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in