Cravit

Cravit Thành phần

levofloxacin

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Levofloxacin 250 mg, 500 mg hoặc 750 mg.
Mỗi lọ 50 mL: Levofloxacin 250 mg.
Mỗi lọ 100 mL: Levofloxacin 500 mg.
Mỗi lọ 150 mL: Levofloxacin 750 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in