Cravit

Cravit Trình bày/Đóng gói

levofloxacin

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Cravit Viên nén bao phim 250 mg
Trình bày/Đóng gói
5's
Dạng
Cravit Viên nén bao phim 500 mg
Trình bày/Đóng gói
5's
Dạng
Cravit Viên nén bao phim 750 mg
Trình bày/Đóng gói
5's
Dạng
Cravit Dung dịch tiêm truyền 250 mg/50 mL
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Dạng
Cravit Dung dịch tiêm truyền 500 mg/100 mL
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Dạng
Cravit Dung dịch tiêm truyền 750 mg/150 mL
Trình bày/Đóng gói
1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in