Cromoglicic acid


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Inhalation/Respiratory
Asthma prophylaxis
Adult: 20 mg four times daily as dry powder/nebulised soln or 10 mg four times daily as aerosol, increased to 6-8 times daily if necessary, reduced to 5 mg four times daily once asthma has been stabilised. Additional doses may be taken before exercise.

Nasal
Allergic rhinitis
Adult: 2.5 or 5 mg of a 2% or 4% soln is admin as drops or spray into each nostril 4 times daily.

Ophthalmic
Allergic conjunctivitis
Adult: Instill 2 drops of a 4% soln 4-6 times daily or apply a 4% oint bid-tid.

Oral
Food allergy, Mastocytosis
Adult: 200 mg four times daily. May double the dose if effect is not satisfactory within 2-3 wk. Max: 40 mg/kg/day.
Child: 100 mg four times daily. May double the dose if effect is not satisfactory within 2-3 weeks.
Suy thận
Dosage adjustment may be needed.
Suy gan
Dosage adjustment may be needed.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Lactation, cardiac arrhythmias, hepatic or renal dysfunction.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, headache, dizziness, unpleasant taste, joint pain and swelling, skin rashes, aggravation of asthma, pulmonary infiltrates with eosinophilia, urticaria. Bronchospasm, wheezing, cough, nasal congestion and throat irritation following inhalation of dry powder. Intranasal use: Transient irritation of nasal mucosa. Sneezing and epistaxis (occasional). Eye drops: Transient burning and stinging.
Tác dụng
Description: Cromoglycic acid inhibits degranulation of mast cells and therefore suppresses the release of histamine, leukotrienes and slow-reacting substance of anaphylaxis.
Pharmacokinetics:
Absorption: Oral: Poorly absorbed from the GIT with only 1% bioavailability. Inhalation: 8-10% of a dose of fine powd is deposited and rapidly absorbed from the lungs. Intranasal: < 7% of the dose is absorbed. Ophthalmic: 0.03% is absorbed.
Bảo quản
Store at 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng / Thuốc chống sung huyết mũi & các chế phẩm khác dùng cho mũi / Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cromoglicic acid từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Allercrom
  • Clivent
  • Cromal
  • Stadaglicin Nasal Spray
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in