Cyamemazine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Psychoses
Adult: 25-200 mg daily.

Oral
Psychoses
Adult: 25-600 mg daily in 2 or 3 divided doses with larger doses taken at night.
Elderly: Dose reduction may be necessary.
Chống chỉ định
Coma, CNS depression and phaeochromocytoma.
Thận trọng
Renal and hepatic impairment, CV disease, Parkinson's disease, epilepsy, depression, myasthenia gravis, prostatic hypertrophy, elderly, history of angle-closure glaucoma, severe respiratory disease, blood dyscrasias or history of jaundice. Photosensitisation may occur. May affect performance of skilled tasks. Gradual withdrawal after long-term therapy and monitor closely to avoid risk of acute withdrawal syndromes or rapid relapse. Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Parkinsonian symptoms, dystonia, akathisia, tardive dyskinesia. Interference with temp regulation. CNS effects, GI disturbances, nasal congestion, antimuscarinic symptoms, CV symptoms, ECG changes, endocrine effects, blood dyscrasias, photosensitisation, contact sensitisation and rashes, jaundice, corneal and lens opacities, purplish pigmentation of the skin, cornea, conjunctiva and retina.
Potentially Fatal: Neuroleptic malignant syndrome.
Tương tác
Increased risk of extrapyramidal adverse effects when used with SSRIs. May cause neuroleptic malignant syndrome or hyperpyrexia when used with chlorpromazine, levomepromazine or trifluoperazine.
Tác dụng
Description: Cyamemazine is a phenothiazine with general properties similar to those of chlorpromazine. It is used in the management of a variety of psychiatric disorders including anxiety disorders and aggressive behaviour.
Phân loại MIMS
Thuốc chống loạn thần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cyamemazine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in