Cyclidrol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Mucolytic
Adult: Up to 800 mg daily, given in divided doses.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Thận trọng
Renal impairment. Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Stomach pain and cutaneous rash.
Tác dụng
Description: Cyclidrol is a mucolytic that is used in respiratory disorders such as productive cough.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the GI tract after oral admin.
Distribution: Rapidly distributed.
Excretion: 13% (after IV admin) and 23% (after oral admin) of the dose was excreted in urine as unchanged drug, glucuronidated cyclidrol and hydrated carvone.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cyclidrol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in