Cyclidrol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Mucolytic
Adult: As treatment of bronchopulmonary diseases associated with abnormal mucus secretion and clearance: As cap: 200 mg bid. As syr: 80-160 mg bid.
Child: >2 years As syr: 80 mg bid.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Thận trọng
Severe renal impairment. Children.
Tác dụng không mong muốn
Gastrointestinal disorders: Nausea.
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Bronchial obstruction.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Cyclidrol is a mucolytic that decreases the viscosity of mucus, facilitates the removal of mucus and mucopurulent secretions from the respiratory tract.
Synonym(s): Sobrerol.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the gastrointestinal tract.
Distribution: Rapidly and widely distributed to peripheral compartment.
Excretion: Via urine (23.36% as free cyclidrol, glucuronic acid-conjugated cyclidrol and hydrated carvone).
Đặc tính

Chemical Structure Image
Cyclidrol

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 91463, Sobrerol. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sobrerol. Accessed Nov. 23, 2023.

Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Tài liệu tham khảo
Anon. Sobrerol. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 04/09/2023.

Buckingham R (ed). Sobrerol. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 04/09/2023.

Mucoflux Capsules/Syrup (Mylan Healthcare Sdn. Bhd.). National Pharmaceutical Regulatory Agency - Ministry of Health Malaysia. https://www.npra.gov.my. Accessed 04/09/2023.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cyclidrol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in