CytoSorb

CytoSorb Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

CytoSorbents

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Bệnh nhân dương tính với giảm tiểu cầu do heparin (HIT) và không có biện pháp chống đông máu cục bộ bằng citrate để thay thế.
Bệnh nhân có số lượng tiểu cầu rất thấp (<20.000/μL).
Chống chỉ định tương đối
Bệnh nhân bị bệnh biến do tế bào hình liềm cấp tính. Bệnh nhân đồng thời cần điều trị ức chế miễn dịch, ngoại trừ corticosteroid hoặc bị ức chế miễn dịch nặng (ví dụ: CD4 < 200 hoặc giảm bạch cầu trung tính với ANC < 1.000/μL). Bệnh nhân đang hoặc có khả năng mang thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in