CytoSorb

CytoSorb Mô tả

Nhà sản xuất:

CytoSorbents

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Các đặc điểm về hiệu suất
Sức cản dòng chảy (HCT 32 ± 3% @ 37 ± 1 °C)
Qb ≤ 700 mL/phút: 140 mmHg
Qb ≤ 500 mL/phút: 90 mmHg
Qb ≤ 200 mL/phút: 30 mmHg
Thể tích mồi máu: 150 mL
Lưu lượng máu tối đa: 700 mL/phút
Lưu lượng máu tối thiểu: 100 mL/phút
Lưu lượng máu được khuyến nghị: 150-700 mL/phút
Giới hạn áp suất tối đa: 760 mmHg
Chất lỏng bảo quản: Nước muối đẳng trương
Chất lỏng mồi: Nước muối đẳng trương
Khử trùng: Chiếu xạ Gamma
Vật liệu tiếp xúc máu
Chất hấp phụ: Liên kết chéo Divinylbenzene/Polyvinylpyrrolidone.
Vỏ: Polycarbonate.
Đệm vòng chữ O: Silicone.
Màng lọc: Polyeste/Polypropylene.
Phụ kiện
Khi điều trị bằng CytoSorb và máy thẩm tách/máy lọc máu đồng thời, cần có đầu nối đường máu DIN trong.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in