CytoSorb

CytoSorb Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

CytoSorbents

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Mục đích sử dụng
Thiết bị CytoSorb (CytoSorb) là hệ thống hấp phụ sử dụng polymer không sinh nhiệt, vô trùng, dùng một lần được thiết kế để thẩm tách các dung dịch sinh lý trong lĩnh vực điều trị bằng phương pháp ngoài cơ thể.
Chỉ định
CytoSorb được chứng minh có khả năng loại bỏ các chất sau:
Chất ức chế P2Y12: ticagrelor.
Chất ức chế yếu tố Xa: rivaroxaban.
Các chất trung gian gây viêm: các cytokin.
Các chất khác: bilirubin, myoglobin.
CytoSorb được chỉ định để sử dụng cho các tình trạng trong đó nồng độ cytokin và/hoặc bilirubin và/hoặc myoglobin tăng cao.
CytoSorb được chỉ định để sử dụng trong quá trình phẫu thuật khi tiến hành phẫu thuật tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm loại bỏ chất ức chế P2Y12 ticagrelor và/hoặc chất ức chế yếu tố Xa rivaroxaban.
Kết quả từ các nghiên cứu hiện tại cho thấy CytoSorb có thể được dùng trong tối đa 7 ngày liên tiếp.
Thời gian điều trị tối đa trên mỗi thiết bị: 24 giờ.
Lưu lượng máu tối đa: 700 mL/phút.
Lưu lượng máu tối thiểu: 100 mL/phút.
Lưu lượng máu khuyến nghị: 150-700 mL/phút.
Có thể cần lưu lượng dưới 150 mL/phút do những hạn chế trong việc tiếp cận bằng ống thông, nên thận trọng khi sử dụng ở lưu lượng thấp vì có khả năng tăng đông máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in